VN30
VN30 ( %)
CP Tỷ
VNINDEX
VNINDEX ( %)
CP Tỷ
VNXALLSHARE
VNXALLSHARE ( %)
CP Tỷ
HNX30
HNX30 ( %)
CP Tỷ
VN30F1M
VN30F1M ( %)
Tỷ
PTS TC Trần Sàn Tổng KL Bên mua Giá KL +/- Bên bán Giá ĐTNN
+/- Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 Cao TB Thấp Mua Bán
22.00
23.50
20.50
33.50
35.80
31.20
56.00
59.90
52.10
23.30
24.90
21.70
78.00
83.40
72.60
104.00
111.20
96.80
22.20
23.75
20.65
19.15
20.45
17.85
21.80
23.30
20.30
29.40
31.45
27.35
19.95
21.30
18.60
102.10
109.20
95.00
65.00
69.50
60.50
84.20
90.00
78.40
50.30
53.80
46.80
34.90
37.30
32.50
12.85
13.70
12.00
183.00
195.80
170.20
19.75
21.10
18.40
20.30
21.70
18.90
33.25
35.55
30.95
24.65
26.35
22.95
75.00
80.20
69.80
51.20
54.70
47.65
22.80
24.35
21.25
57.50
61.50
53.50
110.10
117.80
102.40
71.80
76.80
66.80
18.50
19.75
17.25
26.85
28.70
25.00