VN30
VN30 ( %)
CP Tỷ
VNINDEX
VNINDEX ( %)
CP Tỷ
VNXALLSHARE
VNXALLSHARE ( %)
CP Tỷ
HNX30
HNX30 ( %)
CP Tỷ
VN30F1M
VN30F1M ( %)
Tỷ
NĐH
TC
Trần
Sàn
Tổng KL
KL Mở
Bên mua
Giá 3
KL 3
Giá 2
KL 2
Giá 1
KL 1
Giá
KL
+/-
Bên bán
Giá 1
KL 1
Giá 2
KL 2
Giá 3
KL 3
Độ lệch
Giá
Mở cửa
Cao
Thấp
ĐTNN
Mua
Bán
VN30F1M
VN30F2M
VN30F1Q
VN30F2Q