VN30 ( 0%)
KL: 0 tr GT: 0 tỷ
0 (0) 0 0 (0)
VNINDEX ( 0%)
KL: 0 tr GT: 0 tỷ
0 (0) 0 0 (0)
HNX30 ( 0%)
KL: 0 tr GT: 0 tỷ
0 (0) 0 0 (0)
VN30F1M ( 0%)
Mở cửa
KL: 0 GT: 0 tỷ
0 0 0
NĐH
TC
Trần
Sàn
Tổng KL
KL Mở
Bên mua
Giá 3
KL 3
Giá 2
KL 2
Giá 1
KL 1
Giá
KL
+/-
Bên bán
Giá 1
KL 1
Giá 2
KL 2
Giá 3
KL 3
Độ lệch
Giá
Mở cửa
Cao
Thấp
ĐTNN
Mua
Bán

Top ảnh hưởng chỉ số VN30

  1 ngày  
Đầu ngày chưa có giá
Mức đóng góp tăng
Mức đóng góp giảm
( 0%)
Sàn:
TC:
Trần:
Thấp:
TB: -
Cao:
Tổng: 0 HĐ 0 tỷ
NN Mua: 0 HĐ
NN Bán: 0 HĐ