VN30
VN30 ( %)
CP Tỷ
(0) 0 0 (0)
VNINDEX
VNINDEX ( %)
CP Tỷ
(0) 0 0 (0)
VNXALLSHARE
VNXALLSHARE ( %)
CP Tỷ
0 0
HNX30
HNX30 ( %)
CP Tỷ
(0) 0 0 (0)
VN30F1M
VN30F1M ( 0%)
0 0 Tỷ
0 0
Mở cửa
TC
Trần
Sàn
Tổng KL
Bên mua
Giá 3
KL 3
Giá 2
KL 2
Giá 1
KL 1
Giá
KL
+/-
Bên bán
Giá 1
KL 1
Giá 2
KL 2
Giá 3
KL 3
Giá
Cao
TB
Thấp