TC
Trần
Sàn
Tổng KL
Bên mua
Giá 3
KL 3
Giá 2
KL 2
Giá 1
KL 1
Khớp lệnh
Giá
KL
+/-
%
Bên bán
Giá 1
KL 1
Giá 2
KL 2
Giá 3
KL 3
Giá
Cao
TB
Thấp
ĐTNN