PTS TC Trần Sàn Tổng KL Bên mua Giá KL +/- % Bên bán Giá ĐTNN
+/- Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 Cao TB Thấp Mua Bán